Formy štúdia na Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave:

 • 4-ročné štúdium - 7902 J 00
 • 5-ročné štúdium - 7902 J 74 bilingválne štúdium slovensko-ruské

Informácia o 4-ročnom štúdiu:

 • Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9.ročníka ZŠ
 • Termín prijímacích skúšok : máj 2022
 • Profilové predmety prijímacej skúšky sú: matematika, slovenský jazyk a literatúra
 • Kritériá pre prijímacie skúšky budú zverejnené najneskôr vo februári 2022
 • Jazykové kombinácie: AJ-NJ , AJ-RJ 
 • Otvárame:   1 všeobecnú triedu

                              1 triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka (využívame metódu CLIL - čiastočne/úplne odučené predmety DEJ a ETV v anglickom jazyku)

                               1 triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka (podľa záujmu, využívame metódu CLIL - čiastočne/úplne odučený predmet ETV v nemeckom jazyku, možnosť získať Deutsches Sprachdiplom – DSD I) 

 

Informácia o 5-ročnom štúdiu:

 • Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ
 • Predpokladaný termín prijímacích skúšok: máj 2022
 • Profilové predmety prijímacej skúšky sú:  overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v predmetoch matematika, slovenský jazyk a literatúra
 • Kritériá pre prijímacie skúšky budú zverejnené najneskôr vo februári 2022
 • Nevyžaduje sa znalosť ruského jazyka
 • 1.ročník je zameraný na intenzívnu výučbu ruského jazyka (18 hodín týždenne)
 • popri ruskom jazyku žiaci majú možnosť študovať anglický alebo nemecký jazyk
 • v 2. - 5. ročníku sa v ruskom jazyku vyučujú predmety: matematika, občianska náuka, dejepis, etická výchova, vybrané kapitoly z odboru, umenie a kultúra
 • štúdium svojimi učebnými osnovami a učebnými plánmi je rovnocenné štúdiu so všeobecným zameraním

Poznámky:

 • Plánovaný počet tried prvého ročníka pre školský rok 2022/2023:
  •  5-ročné štúdium 1 trieda - 30 žiakov
  •  4-ročné štúdium 3 triedy - 75 žiakov